strcpy      203 filesystem.c  	strcpy(vDirectory->name, "/");
strcpy      279 filesystem.c  	strcpy(retval, name);
strcpy      324 filesystem.c  	strcpy(tempName, name);
strcpy       14 include/lib.h unsigned char *strcpy(unsigned char *dest, unsigned char *source);
strcpy      396 kernlib.c   		strcpy(currentTask->currentDirName, S);
strcpy      407 kernlib.c   	strcpy(name, currentTask->currentDirName);
strcpy      453 kernlib.c   		strcpy(S, currentTask->currentDirName);
strcpy      461 kernlib.c   			strcpy(S, "/");
strcpy      466 kernlib.c   			strcpy(S, currentTask->currentDirName);
strcpy      483 kernlib.c   			strcpy(S, currentTask->currentDirName);
strcpy      490 kernlib.c   			strcpy(S, "");
strcpy      492 kernlib.c   				strcpy(S, "/");
strcpy      496 kernlib.c   					strcpy(S, name);
strcpy      500 kernlib.c   						strcpy(S, currentTask->currentDirName);
strcpy       82 library/string.c 	strcpy(s1 + n, s2);
strcpy       66 newtask.c   	strcpy(task->currentDirName, currentTask->currentDirName);
strcpy      126 newtask.c   	strcpy(kname, "/BIN/");
strcpy       58 tasks/edit.c  		strcpy(currline->line, buffer);
strcpy      147 tasks/edit.c  		strcpy(currentLineBuffer, currline->line);
strcpy      172 tasks/edit.c  			strcpy(currline->line, currentLineBuffer);
strcpy      184 tasks/edit.c  				strcpy(temp->line, currentLineBuffer + column + 1);
strcpy      192 tasks/edit.c  			strcpy(currentLineBuffer, temp->line);
strcpy      205 tasks/edit.c  				strcpy(currline->line, currentLineBuffer);
strcpy      209 tasks/edit.c  					strcpy(currentLineBuffer, currline->line);
strcpy      227 tasks/edit.c  				strcpy(currline->line, currentLineBuffer);
strcpy      231 tasks/edit.c  					strcpy(currentLineBuffer, currline->line);
strcpy      286 tasks/edit.c  	strcpy(currline->line, currentLineBuffer);